Privacyverklaring Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl


PRIVACYVERKLARING


Door gebruik te maken van ons platform verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we je gegevens bewaren en wie toegang heeft tot je data.


Persoonsgegevens


Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons

verstrekt. Wij verwerken:


● Contactgegevens: wanneer je het contactformulier op de website invult verwerken

wij de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt, zoals je naam, e-mailadres en de

inhoud van het bericht. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om je bericht te

beantwoorden.


● Gebruiksgegevens: door onze website te bezoeken verwerken wij gegevens over

hoe jij op onze website terecht bent gekomen, welke delen van de website je hebt

bezocht, de datum en duur van je bezoek, jouw geanonimiseerde IP-adres,

informatie over het apparaat waarop jij onze website bezocht etc.


● Cookies: door gebruik te maken van onze website worden er cookies op je apparaat

geplaatst. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door site naar apparaten

worden overgebracht) voor archivering doeleinden en om de functionaliteit van onze

website en diensten te verbeteren.


Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in

het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn

gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelen wij

persoonsgegevens als jij onze website bezoekt en onze contactpagina invult.


Verwerkingsdoeleinden


Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:


● het faciliteren en bieden van toegang tot, het leveren van en in gebruik kunnen

nemen van de door ons aangeboden diensten;


● om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht en hoe er door bezoekers op

de website wordt genavigeerd;


● de continuïteit en goede werking van producten en diensten, waaronder het laten

uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van

verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van

ondersteuning;


● het verbeteren van onze dienstverlening;


● het kunnen informeren over relevante producten en diensten;


● om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor ons gelden.


Verwerkingsgronden


Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de

volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:


1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;

2. de uitvoering van een overeenkomst;

3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;

4. een gerechtvaardigd belang.


Bewaartermijnen


Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde

doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Delen persoonsgegevens

Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden. Wij geven jouw persoonsgegevens

alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die

van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de

dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.


Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan

een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig

zullen wij je hierover informeren.


Verantwoordelijkheid andere webpagina’s


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van

buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze

derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij

houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw

persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Om te weten welke partijen aan onze

website zijn verbonden, verwijzen wij je door naar onze cookieverklaring.


Persoonsgegevens minderjarigen


Wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen op onze websites en/of applicaties,

voor zover bekend is dat dit informatie over minderjarigen (jonger dan 16 jaar) bevat. Als je

een ouder bent en ontdekt dat jouw kind ons heeft voorzien van persoonsgegevens, neem

dan contact met ons op via een van de hierboven genoemde methoden. Wij zullen dan

samen met jou proberen een oplossing te vinden.


Rechten betrokkene


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen

van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je op grond

van de AVG een aantal rechten. Je kunt ons verzoeken om:


● je persoonsgegevens te verwijderen;


● de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;


● bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;


● een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een

derde te laten doorsturen;


● de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;


● bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.


Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, dan kan deze

toestemming te allen tijde weer worden ingetrokken.


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet

volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.


Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we je vragen om je te

identificeren om misbruik te voorkomen.


Heb je een klacht?

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Wij helpen je graag

verder. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bescherming persoonsgegevens


Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy wet- en

regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en

organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan indien

nodig melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we

dit ook bij je.


Huidige privacyverklaring


We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons

privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat

je van wijzigingen op de hoogte bent.


Heb je een vraag?


Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder,

dus je kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: Support@bitcoinkenner.nl