Algemene voorwaarden Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl

Algemene voorwaarden Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl


1. Definities


In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


● Aanbod: het (product– en)dienstenaanbod van een Derde dat door een ander

natuurlijk persoon of rechtspersoon via het Platform kan worden aanvaard.


● Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl


● Diensten/Producten: de (commerciële) diensten en/of Producten die via het

Platform voor Derden door Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl in hoedanigheid als affiliate worden

aangeboden aan Gebruikers.


● Gebruiker(s): iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruik

maakt, hieronder begrepen Derden.


● Derde(n): de natuurlijke persoon of organisatie/rechtspersoon (of een

vertegenwoordiger hiervan) waarvoor Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl affiliate diensten aanbiedt.


● Partij/Partijen: Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl en/of de Gebruiker(s).


● Platform: de website(s), social media account(s), app(s) en andere tools van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Diensten/Producten en Producten beschikbaar worden gemaakt.


● Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl: Provoost Media. B.V., gevestigd te 2805 DB Gouda die via het Platform de Diensten/Producten

van Derden aan de Gebruikers aanbiedt en hiervoor een commissie ontvangt.


2. Toepasselijkheid


1. Op alle rechtsbetrekkingen met Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl zijn uitsluitend deze Algemene

voorwaarden van toepassing. Door de Gebruiker(s) gehanteerde algemene

voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden

door Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2. Door gebruik te maken van het Platform, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene

voorwaarden.


3. Aanbod


1. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl publiceert het Aanbod namens Derden op het Platform,

overeenkomstig de door Derden aangeleverde informatie, dan wel op basis van

informatie en ervaringen van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl.


2. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform.


3. Informatie uit of afkomstig van het Platform mogen zonder toestemming van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.


4. Misbruik Platform


1. Het gebruik van het Platform is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in

strijd zijn met de wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Meer in het

bijzonder is het niet toegestaan onfatsoenlijke, immorele of discriminerende uitingen te

verspreiden via het Platform.


2. Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan het Platform:

a. te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’;


b. te gebruiken voor commerciële doeleinden;


c. aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van het Platform

gebruik kunnen maken;


d. op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen;


e. te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten,

verspreiden van virussen en andere schadelijke software;


f. te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl


5. Onderhoud en aanpassingen


1. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl zal zich inspannen om het Platform naar behoren en met zorg te

laten functioneren, maar zal en kan nimmer garanderen dat het Platform te allen tijde,

onophoudelijk en zonder storingen beschikbaar zal zijn.


2. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl onderhoudt het Platform en kan updates uitbrengen om

aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te

verbeteren.


3. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl heeft het recht om informatie of de functionaliteit op het Platform te

wijzigen of te verwijderen.


6. Informatieverstrekking door Gebruiker


1. Door inbreng van informatie in het Platform gaat Gebruiker er mee akkoord dat deze

informatie eventueel kan worden gedeeld met andere Gebruikers, conform de

voorwaarden zoals vermeld in de Privacyverklaring.


2. Gebruiker is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl meent nodig

te hebben voor het correct uitvoeren van de Dienst en van een wettelijke verplichting,

tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.


3. Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het

Platform ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden

afkomstig zijn.


4. Gebruiker vrijwaart Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl voor alle aanspraken voortvloeiende uit enigerlei

inbreuk op de in dit artikel bedoelde rechten en Gebruiker zal Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl alle

schade en kosten vergoeden die daarvan het gevolg zijn.


7. Privacy


1. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl houdt zich aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de

bescherming van de persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl de Gebruiker naar de Privacyverklaring van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl.


2. Indien het gebruik van het Platform door de Gebruiker is geëindigd, zal Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl, alle persoonsgegevens wissen en bestaande kopieën verwijderen, tenzij opslag op grond van een wettelijke bepaling verplicht is.


3. Gebruiker stelt Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl onmiddellijk in kennis indien naar de mening van

Gebruiker een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke

bepaling inzake gegevensbescherming.


4. Persoonsgegevens die betrekking hebben op Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl mogen niet zonder de

voorafgaande schriftelijke toestemming van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl door of namens

Gebruiker verwerkt worden.


8. Aansprakelijkheid


1. Gebruikers gebruiken het Platform volledig voor eigen rekening en risico. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van Gebruiker(s) binnen

en buiten het Platform.


2. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl is niet aansprakelijk voor het misbruik maken van het Platform door

(andere) Gebruikers. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl is ook niet aansprakelijk voor hetgeen wordt

besproken of informatie die onderling gedeeld wordt tussen Gebruikers.


3. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl heeft een inspanningsverplichting om te zorgen dat het Platform

zonder technische storingen functioneert. Onderhoudswerkzaamheden, ontwikkeling

van het Platform kunnen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk

onderbreken, waarbij ook dataverlies kan ontstaan. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl kan de

beschikbaarheid van het Platform of het uitblijven van technische storingen of

dataverlies niet garanderen.


4. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl kan het Platform tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik

stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.


5. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar

account. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl  is niet aansprakelijk voor de uitingen en/of informatie die

door Gebruikers worden verspreid via het Platform.


6. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid,

kwaliteit en actualiteit van de informatie en/of gegevens die op het Platform te vinden

zijn en/of wordt gepresenteerd. Iedere aansprakelijkheid van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl voor

schade van Gebruiker die ontstaat door het ontlenen van informatie en/of door overige

gegevens die op het Platform worden gepresenteerd, is dan ook uitgesloten.


7. Gebruiker vrijwaart Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl hierbij voor alle schade en aanspraken van

derden die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van

het Platform door Gebruiker.


9. Klachten


1. Klachten van Gebruikers dienen bij de betreffende Derde te worden neergelegd. De

exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van een Derde en de uitvoering

daarvan ligt bij de betreffende Derden.


2. Als een Gebruiker een klacht heeft over het Platform, dan dient deze klacht door de

Gebruiker per e-mail te worden gecommuniceerd met Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl .


3. Nadat de klacht door Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl is ontvangen zal Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl zo snel

mogelijk, reageren met een ontvangstbevestiging. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl streeft ernaar de

klacht zo snel mogelijk te behandelen.


4. Klachten zoals omschreven in dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de

Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden

ingediend bij respectievelijk de Derde (lid 1) of Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl (lid 2).


10. Geheimhouding


1. Gebruiker zal alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie

m.b.t. het Platform en de Diensten/Producten ter kennis of in handen van derden komt.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl zal

Gebruiker informatie en/of gegevens welke haar door Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl ter

beschikking zijn gesteld, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel

slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het gebruik van de zaken en/of het

uitvoeren van de Diensten/Producten overeenkomstig de Overeenkomst.


2. De in het vorige lid opgenomen geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie

ter zake waarvan door Gebruiker kan worden aangetoond dat:


a. de informatie reeds publiekelijk bekend was;


b. het informatie van algemene bekendheid betreft;


c. de openbaarmaking geschiedt op basis van een wettelijke verplichting of

gerechtelijk bevel.


3. De geheimhoudingsverplichting leggen Gebruikers ook de door hen in te schakelen

derden op.


11. Intellectuele eigendomsrechten


1. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) het Platform, waaronder de

onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten

bij Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl of haar licentiegevers.


2. Het is niet toegestaan om het Platform geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke

toestemming van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke

wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk

gebruik door de Gebruiker.


3. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Gebruiker geleverde

Diensten/Producten geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven

intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


12. Boete


1. Bij overtreding van het bepaalde in de Algemene voorwaarden verbeurt Gebruiker ten

behoeve van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst,

een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor

elke dag of gedeelte daarvan dat Gebruiker in overtreding is.


2. Een door Gebruiker verschuldigde boete laat onverlet het recht van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl

op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.


13. Wijziging Algemene voorwaarden


1. Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment

wijzigen en/of aanvullen.


2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de

datum van inwerkingtreding daarvan het gebruik van het Platform staken. Gebruik van

het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt te allen tijde als acceptatie van de

gewijzigde of aangevulde Algemene voorwaarden.


14. Overige bepalingen


1. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene

voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet

zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene

voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.


2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl en Gebruiker is Nederlands recht

van toepassing.


3. Uitsluitend de rechtbank van de locatie van Provoost Media B.V. en Bitcoinkenner.nl is bevoegd om van

geschillen kennis te nemen